Riska matricas izstrāde

Izpratne par to, kas likumīgi tiek prasīts no Jūsu iestādes, darbiniekiem un klientiem, ir būtiska veiksmīgai programmai.

Teoretiski nevar pamatoti gaidīt, ka jebkura finanšu iestāde atklāj visus klientu pārkāpumus, ieskaitot naudas atmazgāšanas pārkāpumus. Bet, ja iestāde izstrādā sistēmas un procedūras, kas atklātu, uzraudzītu un ziņotu par riskantākajiem klientiem un to darījumiem, tās palielinās iespējas izvairīties no noziedzniekiem, kā arī no valsts sankciju un sodu nodarītā kaitējuma.

Uz risku balstīta pieeja prasa, lai iestādēm būtu sistēmas un kontrole, kas būtu samērojamas ar specifiskajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskiem. Tādēļ šī riska novērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem soļiem, lai izveidotu labu naudas atmazgāšanas novēršanas programmu. Palielinoties naudas atmazgāšanas riskam, nepieciešama stingrāka kontrole. Tomēr visas riska kategorijas - neatkarīgi no tā, vai tās ir zema, vidēja vai augsta - ir jāidentificē un jāsamazina, piemērojot kontroles pasākumus, piemēram, klienta identitātes pārbaude, CDD politika, aizdomīgu darbību uzraudzība un ekonomisko sankciju pārbaude.

Uz risku balstīta pieeja NILLTPFN jomā ir vēlamāka pār uz noteikumiem balstīto pieeju, jo tā ir vairāk:
Elastīga — naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas riski dažādās jurisdikcijās, klientiem, produktiem un piegādes kanāliem atšķiras laika gaitā.
Efektīva — uzņēmumi ir labāk sagatavoti nekā likumdevēji, lai efektīvi novērtētu un mazinātu īpašos naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas riskus, ar kuriem tie saskaras.
Proporcionāla — uz risku balstīta pieeja veicina vesela saprāta un inteleģentu pieeju cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, nevis “atzīmējiet rūtiņu” pieeja.

No uz noteikumiem balstīto līdz uz riskiem balstīto pieeju

Identifikācijas procedūras

Pazīt savu klientu

Sākot ar identifikācijas procedūrām un beidzot ar klienta uzticamības pārbaudi

Kurš avots?

Kura metodika?

No riska novērtēšanas līdz riska punktu skaitam (skoringam)

Vērtspapīru un finanšu iestāžu nozares likumos un noteikumos ir daudz īpašu vadlīniju, kas attiecas uz BSA/AML Riska Profilu un Riska novērtējumu. Tomēr nozares noteikumi un normatīvie akti nav ļoti skaidri, kad runa ir par īpašām vadlīnijām un prasībām, kas nosaka, kā un kad vērtspapīru un finanšu institūcijām ir jāpiešķir klientam vai uzņēmumam riska vērtējums. Vairākas vērtspapīru un finanšu iestādes apgūst riska novērtēšanas priekšrocības, lai noteiktu riska līmeni, kas ir saistīts ar jaunu klientu vai kontu, efektīvi uztverot CDD informāciju klientu pieņemšans un akceptēšanas laikā un to pastāvīgas uzraudzības procesā. Pienācīgi pārbaudītas informācijas izmantošana var radīt sākotnējo punktu skaitu katram jaunam klientam/kontam un esošo darījumu datus no esošajām uzraudzības sistēmām (īpaši augsta riska darījumu aktivitāte), lai izveidotu un nepārtraukti atjauninātu klientu riska rādītājus katra klienta “Riska Profilā”.

Ieguvumi:

Lai arī cik dārga un laikietilpīga būtu NILLTPFN ievērošana finanšu iestādes, kas saprot spēcīgas NILLTPFN programmas ieviešanas nozīmi, ātri to apzinās. Mūsdienu pasaulē jebkurai finanšu institūcijai, kas nenovērtē spēcīgu BSA/AML programmu nozīmi, kas vērstas uz klientu risku novērtēšanu, un CDD programmām, ir jāapzinās izmaksas un riski, kas saistīti ar neatbilstošas ​​AML programmas izveidi. Ja Jums ir spēcīga AML programma, var mazināt finansiālo zaudējumu risku, kas var izraisīt sodu sankcijas, kā arī dažādus citus normatīvus, juridiskus un reputācijas riskus.

No re-aktīvas uz pro-aktīvu riska pārvaldīšanu

Kas ir proaktīvā riska pārvaldīšana?

Proaktīva riska pārvaldīšana uzlabo uzņēmuma spēju izvairīties vai pārvaldīt gan esošos, gan jaunos riskus un palīdz ātri pielāgoties nevēlamiem notikumiem vai krīzēm. Tas palīdz veidot izpratni, kas ir vajadzīga, lai novērtētu un pārvaldītu jaunos riskus, kas uzņēmumiem sniegtu labāku priekšstatu par rītdienas risku un to ietekmi uz uzņēmumu saimniecisko darbību.

Proaktīvo riska pārvaldīšanas pieeju no reaktīvās pieejas atšķir tas, kā tiek novērtēti, paziņoti un mazināti riski. Tas ietver rūpīgu situācijas analīzi vai procesu novērtēšanu, lai noteiktu iespējamos riskus, riska faktoru identificēšanas metodes, saprastu galveno cēloni, iespējamības un ietekmes novērtēšanu, priorizētu riskus, un attiecīgi sagatavotu ārkārtas rīcības plānu. Lai to izdarītu, riska pārvaldītājiem jāiemācās novērtēt uzņēmuma inovācijas komponenta stiprumu un efektīvi izmantot šo informāciju, lai apkarotu zināmos un jaunos riskus. Kā arī paļauties uz pieredzējušu riska menedžeru zināšanām, lai iesaistītos stratēģiskā riska izmantošanā.

Proaktīvas riska pārvaldības ieviešana

Proaktīvā riska vadība nav process vai iniciatīva, bet disciplīna, kas uzņēmumam ir jāpraktizē un jāpadara par neatņemamu vispārējās biznesa stratēģijas sastāvdaļu. To nevar pāveikt viena dienā, un to nevar veikt atdalīti no citiem procesiem. Tas ir nepārtraukts process, līdz tas kļūst par neatņemamu uzņēmuma riska kultūras sastāvdaļu.

Profilaktiskas riska identificēšanas un pārvaldības programmas izstrāde un ieviešana palīdz uzņēmumiem ierobežot risku iedarbību, ietaupīt izmaksas un palielināt ieinteresēto pušu produktivitāti. Tomēr ir problēmas, kuras jāatrisinā pirms tiek parādīti šādas pieejas rezultāti, piemēram, skaidras risku un to seku spektru izpratnes trūkums, atbilstošu instrumentu un paņēmienu trūkums, datu pieejamība trūkums, ierobežoti resursi, un trūkums, kas ir saistīts ar korporatīvās vadības apņemšanos un atkārtotas iesaistīšanas visā uzņēmumā, lai uzsvērtu atbilstības un ētiskas uzvedības nozīmi uzņēmumā, kas tiek pieņemta un integrēta visos biznesa darbību līmeņos (tā saucamais “tone-at-the-top”).

Lai nodrošinātu efektīvu un proaktīvu riska pārvaldību, uzņēmumam ir vajadzīga lielāka skaidrība par to risku plašumu, ar kuriem saskaras bizness, un lai saprastu iespējamos draudus un iespējas, saskaņojot ar vispārējo biznesa stratēģiju, lai plānotu atbilstošas ​​mazināšanas darbības. Pareiza saziņas nodrošināšana starp visām ieinteresētajām personām un visu funkciju un tehnoloģiju priekšrocību izmantošana ir svarīgi elementi, lai radītu lielāku biznesa vērtību.

Risku elementus (NILLTPFN/krāpšana/reputācija) noteikšana un saglabašana
Paredzētā konta izmantošana iemesls un paredzamā darbība kontā
Personu, kas nav fiziskas, analīze (nozares segments, darbinieku skaits, gada bruto ieņēmumi, pārdošanas apjomi, sarežģītība, ģeogrāfija utt.)
Fizisko personu profilu analīze (pilsoņi, ārvalstu pilsoņi, politiski nozīmīgas personas, nodarbinātie/pašnodarbinātie/bezdarbnieki/studenti/pensionāri)
Klienta rakstura noteikšana
Attiecīgo pierādošo manteriālu atrašana un attiecīga uzglabāšana
Pieejamu datu izmantošana, lai peiškirtu klienta sākotnējo riska pakāpi
Galveno riskanto darījumu datu iegūšana, noteikšana, reģistrēšana un ziņošana
Atmaksāto aizdevumu summu tipoloģija (kredītu atksiates un punktu skaita piešķiršana, WICs, apstrīdētas klīringa tranzakcijas, utt.)
Apjomi un dolāru summas ārvalstu valūtu pārvedumos (īpaši tās, kuras tiek nosūtītas uz augsta riska valstīm)
Globālās tirdzniecības produktu darījumu apjomi
Iesniegto klientu valūtas darījumu ziņojumu skaits
Aktivizēto brīdinājumu skaits uz klienta profila, izmantojot NILLTPFN automatizēto signālu platformu
Nepārtraukta un automatizēta klienta riska profila pārskatīšana
Salīdzinot esošo darbību ar deklarēto, (ii) izveidojot sliekšņa brīdinājumu signālus darījumiem dolāros un augsta riska darījumu apjomiem (piemēram, skaidra nauda, bankas pārskaitījumi, darījumi ar augsta riska jurisdikcijām, utt.), un iii) cita klientu akceptēšanas un uzraudzības automatizēta datu analīze, kas ļauj automātiski klasificēt klientus dažādās riska kategorijās tā, lai jebkurā brīdī klienta “riska līmenis” ir zināms.
Klienti, kas ietilpst paaugstināta riska kategorijās, ieskaitot klientus, kam tiek pārrēķināts “riska līmenis” un ar kuriem attiecības ir izbeigtas